ویزیتال

سید مهدی سید احمدی

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

علی حسین دهقانی

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

داود نجفی هشترودی

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

سمیرا بیرقی

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

فخرزاده

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

محوی

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

شکوئی

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

افخم نیا

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

دکتر احسنی

دندانپزشکی

تبریز

ویزیتال

محمد پریمن

چشم پزشکی

تبریز